Nämä käyttöehdot (jatkossa ”Sopimus”) määrittävät Harmaja 10 Oy:n (y-tunnus: 2789909-5) verkkosivuston Skipperi.fi (jatkossa ”Palvelu”) käyttöä.

Harmaja 10 Oy:n (jatkossa ”Palvelunvälittäjä”) Palvelu välittää veneiden vuokrapalveluja.

Veneiden omistajat (jatkossa ”Myyjä”) ilmoittavat Palvelun kautta veneitään vuokralle ja veneiden vuokraajat (jatkossa ”Ostaja”) voivat vuokrata veneitä Palvelun kautta. Myyjä voi olla yksityinen henkilö tai yritys.

Myyjästä ja Ostajasta yhdessä puhuttaessa käytetään jatkossa nimitystä ”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät”.

Hyväksymällä tämän Sopimuksen tai käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen itseään oikeudellisesti sitovaksi.

Palvelunvälittäjän tietosuojakäytäntö on osa tätä Sopimusta. Hyväksymällä tämän Sopimuksen, hyväksyt myös Palvelunvälittäjän tietosuojakäytännön sekä sitoudut noudattamaan myös kaikkia muita Palvelussa ilmeneviä ohjeita.

1. Yleistä

Palvelunvälittäjä toimii vain tiedon ja maksujen välittäjänä Käyttäjien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta.

Tätä Sopimusta täydentää Myyjän ja Ostajan välillä Palvelussa solmittava vuokrasopimus (jatkossa ”Vuokrasopimus”). Mikäli tämän Sopimuksen ja Vuokrasopimuksen välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, Vuokrasopimus saa etusijan.

Palvelunvälittäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä Sopimusta. Palvelunvälittäjä ilmoittaa Sopimuksen muutoksista käyttäjille sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen hyväksyt muutokset itseäsi oikeudellisesti sitoviksi.

Mikäli et noudata tätä Sopimusta, Palvelunvälittäjä voi mitätöidä käyttäjätilisi.

Palvelunvälittäjä voi lopettaa (pysyvästi tai väliaikaisesti) Palvelun tarjoamisen (tai minkä tahansa osan siitä), joko sinulle tai käyttäjille yleisesti, täysin Palvelunvälittäjän omaan harkintaan perustuen vailla etukäteisilmoitusta.

Et saa käyttää Palvelua etkä saa hyväksyä tätä Sopimusta mikäli (a) olet vajaavaltainen solmimaan oikeudellisesti sitovaa sopimusta Palvelunvälittäjän kanssa ja/tai (b) olet sellainen taho tai edustat sellaista tahoa, jolta Palvelun käyttö on kielletty joko Suomen lainsäädännön tai minkä tahansa muun valtion lainsäädännön – mukaan lukien valtio, jonka asukas olet tai jonka tuomiovallan alueelta käytät Palvelua – perusteella.

2. Käyttäjätilin luominen

Voit selata Palvelua ilman käyttäjätilin rekisteröimistä.

Veneen vuokraaminen ja oman veneen ilmoittaminen vuokralle edellyttää käyttäjätilin luomista Palveluun. Voit luoda käyttäjätilin seuraamalla rekisteröitymislinkkiä ja antamalla vaaditut tiedot. Käyttääksesi omaa käyttäjätiliäsi, sinun on vahvistettava tilisi klikkaamalla antamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisesti lähetettyä linkkiä.

Käyttäjäksi rekisteröityminen ja veneen ilmoittaminen vuokralle Palveluun on ilmaista.

Käyttäjätilin perustamisen yhteydessä Käyttäjä tunnistetaan pankkitunnusten avulla.

Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätilin kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta ja salassapidosta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt tämän käyttäjätiliä ilman Käyttäjän lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@skipperi.fi

3. Miten Palvelu toimii

Voit rekisteröityä palveluun joko Myyjänä tai Ostajana.

Käyttäjätilin perustamisen jälkeen Myyjä ilmoittaa veneestään Palvelussa vaaditut ja vuokraamisen kannalta olennaiset tiedot. Kun kaikkiin tietoihin on annettu vastaus, ilmoitus lähtee Palvelunvälittäjälle ilmoituksen validointia varten. Mikäli ilmoitus on lainsäädännön, tämän Sopimuksen sekä muiden Palvelussa ilmenevien ohjeiden mukainen, Myyjän ilmoitus julkaistaan Palvelussa 24 tunnin sisällä ilmoituksen lähettämisestä Palvelunvälittäjälle. Mikäli Ilmoitus on lainvastainen, puutteellinen tai tämän Sopimuksen tai muiden Palvelusta ilmenevien ohjeiden vastainen, Palvelunvälittäjä lähettää korjausilmoituksen 24 tunnin sisällä Myyjälle ja Myyjä voi täydentää ilmoitustaan, kunnes lainvastaisuus, puutteet tai Sopimuksen taikka ohjeiden vastaisuus on korjattu. Mikäli korjausta ei tehdä lainkaan tai kohtuullisen ajan puitteissa, Palvelunvälittäjä voi oman harkintansa mukaan päättää, ettei Myyjän ilmoitusta julkaista Palvelussa. Korjattuaan Palvelunvälittäjän osoittamat puutteet, Myyjä voi jättää ilmoituksen uudelleen hyväksyttäväksi.

Palvelunvälittäjä voi mistä tahansa syystä jättää Myyjän ilmoituksen julkaisematta Palvelussa. Palvelunvälittäjä ei ole velvollinen kertomaan Myyjälle julkaisematta jättämisen syytä.

Ostajan on käyttäjätilin luomisen yhteydessä täytettävä veneily-CV, jossa Ostaja kertoo taidoistaan ja kokemuksestaan veneilijänä. Kun Ostaja löytää sopivan veneen halutulle ajankohdalle, hän tekee veneestä ennakkovarauksen ja maksaa varausmaksun, joka on 30 % veneen kokonaisvuokrasta.

Kirjautuneet Käyttäjät voivat lähettää toisilleen viestejä palvelun sisällä. Veneestä kiinnostunut voi esimerkiksi tiedustella veneen yksityiskohtia ennen ennakkovarausta.

Myyjä saa varauksesta sekä Ostajan tiedoista ilmoituksen Palveluun sekä sähköpostiin. Myyjä tarkistaa vielä Ostajan tiedot sekä veneily-cv:n ennen varauksen lopullista hyväksymistä.

Mikäli Myyjä ei hyväksy varausta, tai ei reagoi ennakkovaraukseen kolmen (3) vuorokauden aikana, palautuu varausmaksu Ostajalle.

Mikäli Myyjä hyväksyy varauksen, Palvelu ohjaa Myyjän automatisoidun Vuokrasopimuksen laadintaan. Kun Myyjä on laatinut Vuokrasopimuksen, hän voi lähettää sen Palvelun kautta Ostajan sähköpostiin.

Ostajat voivat arvioida veneen, sekä Myyjän viiden tähden asteikolla. Arvion lisäksi Ostaja voi antaa vapaata palautetta. Samoin Myyjät voivat arvioida ja antaa palautetta Ostajalle. Venearvioiden sekä Myyjiä koskevien arvioiden keskiarvot ja palaute näkyvät kaikille Käyttäjille ja Ostajaan liittyvät arviot ja palaute näkyvät Myyjälle ennakkovarauksen yhteydessä.

4. Käyttäjän yleiset vastuut

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain niihin tarkoituksiin, jotka ovat sallittuja tässä Sopimuksessa, Vuokrasopimuksessa ja missä tahansa asiaankuuluvan tuomiovallan alueella soveltuvassa lainsäädännössä, säännöksessä tai yleisesti hyväksytyissä menettelytavoissa tai ohjeistuksissa.

Hyvien tapojen vastaisten ja/tai toisten oikeuksia loukkaavien käyttäjänimien valitseminen on kiellettyä. Palvelunvälittäjällä on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätunnus Käyttäjän toimiessa tämän Sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että ei ryhdy mihinkään toimintaan, joka häiritsee tai muulla tavoin haittaa Palvelua (tai palvelimia ja tietoverkkoja, jotka on kytketty Palveluun).

Käyttäjät ovat yksinomaan itse vastuussa kaikesta viranomaisille suoritettavista tiedonannoista sekä kaikista veroista, veronluonteisista maksuista ja muista maksuista, jotka johtuvat kulloinkin voimassa olevasta ja asiaan soveltuvasta lainsäädännöstä.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Kun vierailet kolmansien osapuolten verkkosivustoilla, teet sen omalla vastuullasi.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Palvelua koskevat oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, ovat Palvelunvälittäjän yksinomaista omaisuutta. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palvelunvälittäjän tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Käyttäjä luovuttaa Palvelunvälittäjälle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palvelunvälittäjä voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan. Käyttäjälle jää Palvelunvälittäjästä riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin.

5. Myyjän oikeudet ja vastuut

Myyjä sitoutuu veneen vuokralle ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti, tarkasti ja riittävän laajasti ja että muutoinkin sen Palveluun antamat tiedot ovat oikeat, riittävät, tarkat ja ajantasaiset. Myyjä sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan tietoja koskevat muutokset.

Myyjää vakuuttaa ja vastaa, että hänellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet toteuttaa tarjoamansa veneilypalvelu.

Vuokrattavan veneen tulee olla katsastettu Liikenteen turvallisuusviraston tai tämän valtuuttaman katsastusmiehen toimesta. Tämän lisäksi Myyjän tulee aina varmistua veneen kelpoisuudesta ja turvallisuudesta vuokrattavaksi.

Myyjä voi poistaa ilmoituksensa koska tahansa. Myyjä ei voi kuitenkaan vapautua ilmoituksen poistamisella jo solmitun Vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Myyjä vastaa Vuokrasopimuksen sisällöstä sekä veneen hinnoittelusta.

Vene tulee olla vakuutettuna ennen kuin Myyjä ilmoittaa sen vuokrauskäyttöön Palvelussa. Tyypillisesti normaali venevakuutus ei kata vuokrakäytössä tapahtuneita vahinkoja. Myyjän tulee tarkistaa tilanne vakuutuksen kattavuuden osalta omasta vakuutusyhtiöstä.

Myyjän velvollisuus on ottaa selvää asuinvaltionsa laeista, määräyksistä ja verotuskäytännöistä koskien vuokravenepalvelujen toimittamista ja palkkionmaksua.

Kaikkien tarjottavien palvelujen tulee täyttää Suomessa voimassa olevat lain- ja viranomaismääräykset. Jos lait tai viranomaismääräykset koskevat vuokravenepalvelun tarjoamiseen käytetyn veneen ominaisuuksia tai vuokravenepalvelun tuottamisesta ja toteuttamisesta vastuussa olevien henkilöiden pätevyyksiä, tulee Myyjän osoittaa, että vuokravenepalvelu täyttää nämä vaatimukset ennen kuin vuokrailmoitus julkaistaan Palvelussa.

Palvelunvälittäjän sivustolla pidetään esillä kulloinkin voimassa olevat vähimmäisvaatimukset koskien Palvelun käyttöä. On kuitenkin Myyjän vastuulla varmistaa, että Palvelunvälittäjän sivuston ohjeet ovat ajantasaiset ja kattavat kulloinkin tarjotun veneilypalvelun kaikki ominaisuudet.

Voimassa olevien viranomaismääräysten lisäksi Palvelunvälittäjällä voi olla erillisiä lisävaatimuksia koskien Palvelun käyttöä. Nämä lisävaatimukset ovat aina esillä Palvelussa.

Myyjien on suositeltavaa keskustella Ostajan kanssa ennen varauksen hyväksymistä. Myyjä voi perua varauksen myös hyväksymisen jälkeen, mikäli ilmenee epäilyksiä Ostajan osaamisesta tai huolellisuudesta.

Veneen ohjeet on syytä käydä läpi veneen luovutuksen yhteydessä samalla, kun veneen peruskäyttö käydään läpi Ostajan kanssa.

Myyjän kannattaa tarkastaa vene huolella luovutuksen ja palautuksen yhteydessä.

Myyjä voi määrittää veneen siivouksen osalta sanktiomaksun, mikäli Ostaja ei suorita siivousta ja siivouksen suorittamisesta aiheutuu Myyjälle kustannuksia. Sanktiomaksun sisältö ja suuruus määritetään Vuokrasopimuksessa.

Myyjä voi vapaasti ja itsenäisesti hinnoitella palvelunsa sekä muuttaa hinnoitteluaan milloin haluaa, ei kuitenkaan jo maksettujen venevuokrauspalvelujen osalta. Palvelunvälittäjälle tulee aina ilmoittaa vuokrauksen kokonaishinta.

6. Ostajan oikeudet ja vastuut

Ostaja sitoutuu käyttäjätilin luomisen ja veneily-CV:n täyttämisen yhteydessä antamaan Palveluun totuudenmukaiset, tarkat ja riittävän laajat tiedot. Ostaja sitoutuu muutenkin siihen, että kaikki sen Palveluun antamat tiedot ovat oikeita, riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia. Ostaja sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan tietoja koskevat muutokset.

Ostaja vakuuttaa ja vastaa, että hänellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet toteuttaa veneen vuokraaminen.

Veneen vuokraaminen edellyttää, että Ostaja huolehtii veneestä kuin se olisi hänen omansa. Vesillä on käyttäydyttävä aina hyvien veneilytapojen mukaisesti. Vesillä otetaan huomioon muut veneilijät ja veneen kapteenina Ostajan on velvollinen huolehtimaan niin veneestä kuin kyydissä olevien turvallisuudesta.

Ostajan on täytettävä veneily-cv huolella, jotta veneiden omistajat saavat hyvän ja oikean kuvan Ostajan taidoista ja kokemuksesta veneilijänä. Veneily-cv:seen on suositeltavaa lisätä suosittelijat, jotka tietävät Ostajan veneilykokemuksen ja voivat suositella Ostajaa Myyjille.

Myyjän on luovutettava vene Ostajalle hyväkuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Myyjä on velvollinen antamaan Ostajalle riittävän opastuksen ja ohjeet veneen käytöstä. Veneen luovutus Ostajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokra-ajan puitteissa. Ellei Ostaja saa venettä käyttöönsä sovitun mukaisesti tai veneessä ilmenee vikoja tai puutteita, hän voi vaatia viivästystä tai virhettä vastaavan vuokranalennuksen. Ostaja voi purkaa sopimuksen, ellei virhe ole korjattavissa tai jos virhettä tai viivästystä ei korjata kohtuullisessa ajassa.

Ostaja huolehtii veneen siisteydestä ja ylläpidosta. Myyjä on mahdollisesti määritellyt veneen siivouksen osalta sanktiomaksun, joka peritään, mikäli siisteyden ohjeistusta ei ole noudatettu.

Ostajan on noudatettava aina Myyjän ohjeistuksia loppusiivouksen ja palautuksen osalta.

Vene on suositeltavaa käydä huolella läpi luovutuksen ja palautuksen yhteydessä.

Ostajan vahinkovastuusta sekä toimenpiteistä virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa sovitaan tarkemmin Vuokrasopimuksessa.

7. Palvelun maksaminen ja välitysmaksu

Kaikki maksut tapahtuvat maksuvälityspalvelu Paytrailin avulla. Maksutapoina käy sekä verkkomaksut että korttimaksut.

Ostaja maksaa varauksen yhteydessä 30 % varausmaksun sekä Myyjän mahdollisesti edellyttämän vakuusmaksun. Vuokran loppuerän tulee olla maksettuna 28 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua. Mikäli varaus tehdään alle 28 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, tulee koko vuokra sekä Myyjän mahdollisesti edellyttämä vakuusmaksu maksaa heti varauksen yhteydessä.

Kaikki vuokratulot sekä Ostajien vakuusmaksut talletetaan Palvelunvälittäjän asiakasvaratilille. Vuokratulot siirretään Myyjän tilille 24-48 tunnin sisällä vuokra-ajan viimeisen päivän jälkeen. Samassa yhteydessä tilitetään Palvelunvälittäjän välitysmaksu Palvelunvälittäjälle.

Mikäli Vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen ja ennen vuokra-ajan päättymistä vene hajoaa Ostajasta riippumattomasta syystä tai Ostaja ei muusta veneen ominaisuuksiin tai Myyjän toimintaan liittyvästä ja Ostajasta riippumattomasta syystä pysty hyödyntämään venettä Vuokrasopimuksen mukaisesti, Ostajan on ilmoitettava Palvelunvälittäjälle tästä välittömästi. Vuokratuloja ei tällaisessa tilanteessa tilitetä Myyjälle. Ostajan virheilmoituksesta alkaa kulua 30 päivän neuvotteluaika, jonka kuluessa osapuolet voivat pyrkiä neuvotteluteitse ratkomaan kiistan. Mikäli neuvottelut eivät johda ratkaisuun tämän 30 päivän kuluessa, Ostajan maksu, vähennettynä Palvelunvälittäjän välitysmaksulla, sekä Ostajan suorittama vakuusmaksu palautetaan tämän tilille. Osapuolten tulee tällöin jatkaa riidan selvittelyä asiassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Palvelunvälittäjä ei vastaa osapuolten riidanratkaisusta.

Muissa tilanteissa, Ostajan suorittaman vakuusmaksun Palvelunvälittäjä palauttaa Ostajalle, kun vene on palautettu samassa kunnossa kuin se luovutushetkellä oli. Mahdollisten riitatilanteiden osalta, osapuolten on 30 päivän kuluessa pyrittävä sopimaan riita, jonka jälkeen Ostajan suorittama vakuusmaksu tilitetään Myyjälle. Osapuolten tulee tällöin jatkaa riidan selvittelyä asiassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Palvelunvälittäjä ei vastaa osapuolten riidanratkaisusta.

Myyjä valtuuttaa venevuokrapalveluja Palvelussa ilmoittaessaan Palvelunvälittäjän toimimaan puolestaan maksuja Ostajilta keräävänä agenttina. Myyjä hyväksyy sen, että kaikkia maksuja, jotka Palvelunvälittäjä vastaanottaa, pidetään samanlaisina, kuin jos ne olisi maksettu suoraan Ostajalta Myyjille. Maksujen pidättämisestä huolimatta Myyjä sitoutuu toimittamaan venepalvelun Ostajalle Vuokrasopimuksen mukaisesti.

Vuokrahinnasta veloitetaan Palvelunvälittäjän välitysmaksu, jonka suuruus on 13,5 % (+ALV) vuokran kokonaismäärästä

8. Palvelunvälittäjän oikeudet ja vastuunrajoitus

Tarjottua veneilypalvelua koskeva Vuokrasopimus syntyy ainoastaan Käyttäjien välille. Palvelunvälittäjä ei ole Vuokrasopimuksen eikä tämän Sopimuksen osapuoli.

Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelun Käyttäjien suorituksista ja tekemisistä. Palvelunvälittäjä ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka tapahtuvat veneilyn aikana tai veneilyyn taikka Palveluun liittyen. Palvelunvälittäjä ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon ja ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Palvelunvälittäjä ei ole vastuussa Käyttäjien mahdollisesti suorittamatta jääneistä maksuista, Käyttäjien välisistä sopimuksista, käyttäjien verotuksesta tai vakuutuksista.

Palvelunvälittäjä ei ole vastuussa mistään Palvelun käyttöön liittyvistä tai siitä aiheutuneista tappioista tai menetyksistä Käyttäjille. Käyttäjät sitoutuvat siihen, että ovat yksinomaan itse vastuussa kaikista tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

Palvelunvälittäjä ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Palvelunvälittäjällä on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palvelunvälittäjä ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista, niiden virheettömyydestä, taikka laillisuudesta, Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen toimittamaan veneilypalveluita tai ostamaan niitä.

Palvelunvälittäjä ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palvelunvälittäjällä on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka ilmoittamisen tai esittämisen Palvelussa Palvelunvälittäjä on kieltänyt tai joka Palvelunvälittäjän näkemyksen mukaan on lain, hyvän tavan tai tämän Sopimuksen vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palvelunvälittäjälle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palvelunvälittäjällä on myös oikeus poistaa Palvelusta aineistoja, jos aineistoon liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Palvelunvälittäjän brändille epäasiallista sisältöä.

9. Sopimuksen voimassaolo, päättyminen ja siirtäminen

Tämä Sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä tämän Sopimuksen tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua.

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa Sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista. Käyttäjä ei kuitenkaan tämän Sopimuksen irtisanomisella voi vapautua jo solmitun Vuokrasopimuksen ehdoista.

Tämän Sopimuksen päättyessä Palvelunvälittäjä sulkee Käyttäjän käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.

Sekä Palvelunvälittäjä että Käyttäjä vapautuvat Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Palvelunvälittäjällä on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelunvälittäjä muuttuu. Käyttäjällä ei ole oikeuttaa siirtää tätä Sopimusta kolmannelle ilman Palvelunvälittäjän etukäteistä kirjallista suostumusta.

10. Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palvelukokemuksen parantamiseksi. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua edelleen Käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa Käyttäjän käyttämään selaimeen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi Käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei Käyttäjä itse ole sitä erikseen antanut. Käyttäjä voi poistaa selaimeen tallentamat evästeet selaimen asetuksista. Mikäli Käyttäjä päättää torjua evästeet, Käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Palvelua tai sen kaikkia ominaisuuksia.

11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluun ja tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Palvelunvälittäjän ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa taikka kuluttajan asuinpaikkakunnan alioikeudessa.